ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสัญญาให้ทุน (พิมพ์จำนวน  2 ชุด)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หลักฐานและเอกสารประกอบการมอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สรุปค่าใช้จ่ายวันมอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน

คำชี้แจงในการเตรียมเอกสารในวันมอบตัวทำสัญญา

เอกสารหมายเลข 1 – รายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

เอกสารหมายเลข 2 – ทะเบียนประวัติ

เอกสารหมายเลข 3 – แบบคำร้องขอทำบัตรผู้มีสิทธิ์ รับ-ส่ง นักเรียน

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ


*หมายเหตุ ให้เตรียมเอกสารที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ นำมาในวันมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562