ประกาศเรียกรายชื่อสำรองรอบที่ 1 ลำดับที่ 1-36 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่องประกาศเรียกรายชื่อสำรองรอบที่ 4 ลำดับที่ 1-36
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสัญญาให้ทุน (ให้พิมพ์จำนวน 2 ชุด)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หลักฐานและเอกสารประกอบการมอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด สรุปค่าใช้จ่ายวันมอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน

คำชี้แจงในการเตรียมเอกสารในวันมอบตัวทำสัญญา

เอกสารหมายเลข 1 – รายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

เอกสารหมายเลข 2 – ทะเบียนประวัติ

เอกสารหมายเลข 3 – แบบคำร้องขอทำบัตรผู้มีสิทธิ์ รับ-ส่ง นักเรียน

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ